VALLENTUNA KRISTINEBERG, SÖDRA KVARTERET

Tegel i tre kulörer, utvalda för att knyta an till naturen. Sättningen av teglet varieras på utvalda delar för att skapa
en detaljrik och levande fasad. Radhusen har väl tilltagna fönsterpartier som ger en ljus boende miljö och ett modernt
fasaduttryck samt gröna sedumbelagda tak. Sedumtaken optimerar kvarterets grönytefaktor och bidrar till den
biologiska mångfalden i området samtidigt som det visuellt knyter an till den kringliggande naturen.

Byggnaderna är placerade i fyra grupper om fem enheter med smitvägar mellan sig för att de boende i området enklare ska kunna röra sig runt kvarteret.

Byggstart är 2019.